Сосонівський НВК Нововодолазької селищної ради

/Files/images/989007030.gif

/Files/images/герб 3.JPG

/Files/images/989007030.gif

Раді вітати Вас на сайті нашого освітнього закладу!

/Files/images/244980886.gif

/Files/images/21.jpg/Files/images/244980886.gif

Інформація про заклад

Рік заснування

1924

Директор НВК

Антоненко Валентина Тимофіївна, освіта вища, за фахом учитель української мови та літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. Очолює заклад із 01 вересня 2015 року.

Контингент учнів

У закладі навчається 109 учнів, із них учнів 1-4-х класів – 41 , 5-9-х класів –58 , 10-11 класів – 10.

Мова навчання

Українська

Профільність навчання

Української філології

Педагогічний колектив

У НВК працює 17 педпрацівників, із них:

·спеціалістів І кваліфікаційної категорії - 7;

· спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії - 5;

· спеціалістів - 1;

мають 11 т.р. - 4

Виховна робота

У 2019/2020 навчальному році Сосонівський НВК працює над виховною темою: «Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал». Виховний процес здійснюється згідно з "Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, та «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243.

Заклад працює над реалізацією основних завдань:

- виховувати навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

- формувати почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

- виховувати навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

- формувати такі якості, як ініціативність, працездатність, наполегливість;

- формувати екологічну та естетичну культуру особистості.

З метою створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей в навчальному закладі передбачено реалізацію таких завдань:

- Організація проектної педагогіки.

- Планування виховної діяльності окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних та вікових особливостей учнів.

- Реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів.

- Поєднання індивідуальної, групової, масової форм роботи.

- Створення належних умов для особистісного зростання.

- Співпраця з органами учнівського самоврядування.

У дошкільному підрозділі Сосонівського НВК основна увага приділяється інтеграції родинного і суспільного дошкільного виховання, започаткуванню у вихованців основ трудового виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду, виховання поваги і любові до батьків, родини, Батьківщини.

Методична робота

Методична робота в Сосонівському НВК направлена на підвищення рівня кваліфікацій вчителів , удосконалення майстерності, активізації творчого потенціалу.

Матеріально-технічне забезпечення

В закладі 12 навчальних кабінетів, 1 комп’ютерний клас (10 ПК), спортивна, актова зали, спортивний майданчик, їдальня.

Бібліотечний фонд закладу налічує 4339 примірників художньої та навчальної літератури.

Досягнення вихованців

Учні НВК беруть участь у районних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкурсах.

Учні закладу беруть активну участь у районних змаганнях.

Информация о заведении

Год основания

1924

Директор УВК

Антоненко Валентина Тимофеевна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, специалист первой квалификационной категории. Возглавляет учреждение с 01 сентября 2015 года.

Контингент учащихся

В заведении учится 100 учеников, из них учащихся 1-4-х классов - 41, 5-9-х классов -58, 10-11-х классов -10.

Язык обучения

Украинский

Профильность обучения

Украинской филилигии

Педагогический коллектив

В УВК работает 17 педработников, из них:

· специалистов I квалификационной категории - 7;

· специалистов II квалификационной категории - 5;

· специалистов - 1;

·имеют 9 т.р.- 4

Воспитательная работа

В 2019/2020 учебном году Сосоновський УВК работает над воспитательной темой: «Формирование нравственно-духовной жизненно компетентной личности, успешно самореализующейся в социуме как гражданин, семьянин, профессионал». Воспитательный процесс осуществляется согласно "Концепции национально-патриотического воспитания детей и молодежи", утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 16.06.2015 №641, и «Основным ориентирам воспитания учащихся 1-11 классов ООШ Украины», утвержденным приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 31.10.2011 года № 1243.

Заведение работает над реализацией основных задач:

- воспитывать навыки: самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования, самоутверждения, самооценки;

- формировать чувство патриотизма, развитого правосознания, культуры межэтнических отношений;

- воспитывать навыки социального взаимодействия и необходимости помогать другим;

- формировать такие качества, как инициативность, работоспособность, настойчивость;

- формировать экологическую и эстетическую культуру личности.

С целью создания целостной модели воспитательной системы на основе гражданских и общечеловеческих ценностей в учебном заведении предусмотрена реализация следующих задач:

- организация проектной педагогики;

- планирование воспитательной деятельности отдельного класса с учетом индивидуально-педагогических и возрастных особенностей учащихся;

- реализация личностно ориентированного, деятельностного, системного, творческого и компетентностного подходов;

- сочетание индивидуальной, групповой, массовой форм работы;

- создание условий для личностного роста;

- сотрудничество с органами самоуправления.

В дошкольном подразделении Сосонивського УВК основное внимание уделяется интеграции семейного и общественного дошкольного воспитания, началу у воспитанников основ трудового воспитания, экологической культуры, нравственной ориентации в национальных и общечеловеческих ценностях, приобретения жизненного опыта, воспитание уважения и любви к родителям, семье, Родине.

Методическая работа

Методическая работа в Сосонивському УВК направлена ​​на повышение уровня квалификации учителей, совершенствования мастерства, активизации творческого потенциала.

Материально-техническое обеспечение

В заведении 12 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс (10 ПК), спортивный, актовый зал, спортивная площадка, столовая.

Библиотечный фонд заведения насчитывает 4339 экземпляров художественной и учебной литературы.

Достижения воспитанников

Ученики УВК принимают участие в районных этапах Всеукраинских ученических олимпиад по базовым дисциплинам, конкурсах.

Ученики заведения активно участвуют в районных соревнованиях.

/Files/images/502424645.gif
Наша адреса Харківська область, Нововодолазький район, с. Сосонівка, вул. Миру, 3.
тел. (05740) 62-2-24
Eлектрона адреса

sosonivka@ukr.net

/Files/images/Банер.jpg

Перейти до УКСМД МВС

/Files/images/La_strada_2_2.gif /Files/images/La_strada_1_3.gif

/Files/images/9.png

/Files/images/02.png

/Files/images/dergsosv.jpg

Дякуємо EDUkIT за наш сайт!

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031